از فروش میترسد. در ذهن خود غوغاایست.

خود را متعهد کرده که هر ماه به آن درآمد مطلوب برسد. ولی فقط متعهد شده و ترس از اقدام دارد.

دان ده استراتژی های فروش را دارد ولی فقط فردی مطلع است.

کافی است که پیش فردی بنشیند که درآمدش از او بیشتر است. شروع می کند به لیست کردن برنامه های آینده و یا تخریب را آغاز می کند.

این فرد دو آموزش را به خوبی دیده:

  • آموزش های فروش
  • انتخاب هدف و برنامه ریزی

این شخص عملگرا نیست و فقط آگاهی دارد. در صورتی که عملگرا نیست.

در اکثر مواقع مشکل خود را زمان بیان می کند. زمان ندارد. حق دارد زیرا مستمر در حال آموزش دیدن است.

آموزش هایی که همین دو حوزه بالا را بیشتر تقویت کند. در صورتی که مشکل در جای دیگری است.

به اصطلاح آب در هاون می کوبد.

حلقه مفقوده بین آموزش های مهارتی و هدف چیزی به نام خودشناسی است.

به نظر من خودشناسی با دیدن چند تکنیک حل نمی شود و نیاز به مراقبت و آموزش های مستمر دارد.

فردی را به یاد دارم که با آموزش های حداقلی در طراحی سایت پایه که حتی مدیریت آن سایت را به درستی نمی دانست، توانست به هدف هایی که مشخص کند برسد.

به نظر شما چطور می شود که فردی آموزش های خیلی کمی می‌بیند ولی دستاوردهای بسیار بالا خلق کند؟

به نظر من خودشناسی حلقه مفقوده خیلی از ما است.

در خودشناسی باید بهبود فردی را آغاز کنیم. بهبود فردی با آموزش امکان پذیر است. ما در ذهن خود باور ها و چالش هایی داریم که باید این موارد را از بین ببریم که بتوانیم به هدف خود برسیم. در غیر این صورت کار بسیار دشوار است.

هم رسانی

از فروش میترسد. در ذهن خود غوغاایست.

خود را متعهد کرده که هر ماه به آن درآمد مطلوب برسد. ولی فقط متعهد شده و ترس از اقدام دارد.

دان ده استراتژی های فروش را دارد ولی فقط فردی مطلع است.

کافی است که پیش فردی بنشیند که درآمدش از او بیشتر است. شروع می کند به لیست کردن برنامه های آینده و یا تخریب را آغاز می کند.

این فرد دو آموزش را به خوبی دیده:

  • آموزش های فروش
  • انتخاب هدف و برنامه ریزی

این شخص عملگرا نیست و فقط آگاهی دارد. در صورتی که عملگرا نیست.

در اکثر مواقع مشکل خود را زمان بیان می کند. زمان ندارد. حق دارد زیرا مستمر در حال آموزش دیدن است.

آموزش هایی که همین دو حوزه بالا را بیشتر تقویت کند. در صورتی که مشکل در جای دیگری است.

به اصطلاح آب در هاون می کوبد.

حلقه مفقوده بین آموزش های مهارتی و هدف چیزی به نام خودشناسی است.

به نظر من خودشناسی با دیدن چند تکنیک حل نمی شود و نیاز به مراقبت و آموزش های مستمر دارد.

فردی را به یاد دارم که با آموزش های حداقلی در طراحی سایت پایه که حتی مدیریت آن سایت را به درستی نمی دانست، توانست به هدف هایی که مشخص کند برسد.

به نظر شما چطور می شود که فردی آموزش های خیلی کمی می‌بیند ولی دستاوردهای بسیار بالا خلق کند؟

به نظر من خودشناسی حلقه مفقوده خیلی از ما است.

در خودشناسی باید بهبود فردی را آغاز کنیم. بهبود فردی با آموزش امکان پذیر است. ما در ذهن خود باور ها و چالش هایی داریم که باید این موارد را از بین ببریم که بتوانیم به هدف خود برسیم. در غیر این صورت کار بسیار دشوار است.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید