دوره مسیر طلایی

ما هدف طلایی نداریم اما مسیر طلایی داریم

(تو پای به راه در نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت)

عطار نیشابور

درس یک:

چرا رشد کسب و کارم متوقف شده است؟

در این بخش متوجه می شوید که چرا کسب و کار رشد قابل قبولی نمیکند. با چرخه نابودی آشنا می شوید و یاد خواهید گرفت که چگونه این چالش را حل کنید.

درس یک را تمام کردید؟