کلاب(کارگاه رایگان تولید محتوا)

در 3 جلسه با هم تولید محتوای فرصت را تمرین می کنیم

تاریخ برگزاری:

یکشنبه 1401/08/08

دوشنبه 1401/08/09

سه شنبه 1401/08/10

ساعت برگزاری 22