دسته‌بندی نشده

100 پند به خودم بدون تعارف

در این صفحه قرار است که به خودم پند دهم.

جلوی بقیه کسی را نصیحت کردن اشتباه است و اثر معکوس دارد اما وقتی در کنار پند به تعریف و تمجدید از او بپردازی پند و نصیحت شما به دل می نشیند.

هدفم این است که با این پند ها با هم یاد بگیریم و رشد کنیم

1 هیچوقت به چیزی عادت نکن چون انگیزت کم میشه

100 پند به خودم بدون تعارف

در این صفحه قرار است که به خودم پند دهم.

جلوی بقیه کسی را نصیحت کردن اشتباه است و اثر معکوس دارد اما وقتی در کنار پند به تعریف و تمجدید از او بپردازی پند و نصیحت شما به دل می نشیند.

هدفم این است که با این پند ها با هم یاد بگیریم و رشد کنیم

1 هیچوقت به چیزی عادت نکن چون انگیزت کم میشه

دیدگاه خود را بنویسید