می تونی بحث درباره بعد از زدن دکمه “ادامه جهت تسویه” یا “اقدام به پرداخت” چه اتفاقی می افتد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!