من شرایط شما را نمیدانم ولی با توجه به مطالب این صفحه گفته شده که این محصول به درد چه اشخاصی خواهد خورد. اگر ویدیو را مشاهده کردید و مطالب این صفحه برای شما مفید بود شکی در ثبت نام نکنید.