این وبینار بر بستر اسکای روم برگزار می شود و لینک دسترسی به اتاق وبینار یک روز قبل از برگزاری برای شما ایمیل خواهد شد.