بعد از زدن این دکمه صفحه ای را میبینید که تنها 4 گام تا خرید نهایی فاصله دارید. البته اگر به اکانت خود در سایت ورود کنید کافیه 3 گام را طی کنید زیرا ما همه اطلاعات لازم را اتوماتیک پر میکنیم.