بله، ولی پیشنهاد میکنم در صورتی که برای شما مقدور است بصورت زنده از محتوای وبینار استفاده کنید. اما در صورتی که برای شما مقدور نیست حضور پیدا کنید جای نگرانی نیست. ما فیلم را پس از برگزاری وبینار در حساب کاربریتان قرار خواهیم داد.