این به این معنی است که شما عضو رسمی سایت خط یک شدید و ما بسیار خوشحالیم که شما عضو سایت ما هستید.

در زیر دیگر مدیران را میبینید که این نشان را دریافت کرده اند.

People who have reached this rank: