مخاطبین: مدیران کسب و کار

مدرس: علی اکبر فرج مدیر سایت خط یک

مدت زمان: ۹۰ دقیقه