ول کردن اقدام نکردن را در پی دارد اما رها سازی یعنی من کارم را انجام میدم و میدونم آن نتیجه رخ می دهد.

در دیجیتال مارکتینگ وقتی می خوایم به یک هدف برسیم احتمالات زیادی را بررسی میکنیم. برنامه میچینیم. آموزش میبینیم و در نهایت یک هدف مشخص میکنیم ولی با ندیدن نتیجه دلسرد می شویم و در نهایت آن را ول میکنیم!

وقتی ول کنیم دیگر برای آن تلاش نمیکنیم یا جسته گریخته تلاش میکنیم.

آیا هدف اشتباه بود؟  شاید ….

آیا اقدام ما اشتباه بود؟ شاید …..

به نظر من در دیجیتال مارکتینگ بعد از اقدام بررسی نتایج برای اینکه مشاهده کنیم که آیا رسیدیم به هدف یا نه اشتباه است. ما هدف را رها میکنیم و کوبنده تلاش میکنیم.

یکی از دلایلی که باعث میشه ما اقدام نکنیم این است که به اقدام های قبلی عادت میکنیم و تکرار عادت برای ما سخت است.

پس عادت خوب نیست

به هیچ چیز نباید عادت کرد.

به نظر من اقدام های دیجیتال مارکتینگ را باید مرتب به روش دیگری انجام داد. این کار ها باعث می شود که ما دیگر عادت نکنیم.

هم رسانی

ول کردن اقدام نکردن را در پی دارد اما رها سازی یعنی من کارم را انجام میدم و میدونم آن نتیجه رخ می دهد.

در دیجیتال مارکتینگ وقتی می خوایم به یک هدف برسیم احتمالات زیادی را بررسی میکنیم. برنامه میچینیم. آموزش میبینیم و در نهایت یک هدف مشخص میکنیم ولی با ندیدن نتیجه دلسرد می شویم و در نهایت آن را ول میکنیم!

وقتی ول کنیم دیگر برای آن تلاش نمیکنیم یا جسته گریخته تلاش میکنیم.

آیا هدف اشتباه بود؟  شاید ….

آیا اقدام ما اشتباه بود؟ شاید …..

به نظر من در دیجیتال مارکتینگ بعد از اقدام بررسی نتایج برای اینکه مشاهده کنیم که آیا رسیدیم به هدف یا نه اشتباه است. ما هدف را رها میکنیم و کوبنده تلاش میکنیم.

یکی از دلایلی که باعث میشه ما اقدام نکنیم این است که به اقدام های قبلی عادت میکنیم و تکرار عادت برای ما سخت است.

پس عادت خوب نیست

به هیچ چیز نباید عادت کرد.

به نظر من اقدام های دیجیتال مارکتینگ را باید مرتب به روش دیگری انجام داد. این کار ها باعث می شود که ما دیگر عادت نکنیم.

به جای پر کردن فرم دیدگاه ها عضو سایت شو و دیگه فرمی پر نکن، همچنین از مزایای عضویت بهره مند میشی
بعد از ورود با جیمیل اتوماتیک به همین صفحه میای، پس نگران نباش :)

دیدگاه خود را بنویسید